Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика определя условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват от ЗК „Лев Инс“ АД ( “Лев Инс“, “Дружеството“, „Ние“), могат да упражняват правата си съгласно законодателството за защита на личните данни.

ЧАСТ 1: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Лев Инс обработва, съхранява и защитава лични данни, събрани при изпълнение на дейността му, прозрачно, законосъобразно и съобразно целите, за които данните са събрани.

1.2. Настоящата политика се прилага и по отношение на начина, по който Служителите на Дружеството обработват лични данни за целите на разпространение на застрахователни продукти, сключване на застраховки, изпълнение на задълженията по застрахователен договор и уреждане на претенции по застрахователни договори като част от трудовите си задължения. Служителите са длъжни да спазват следните принципи при обработка на лични данни:

1.2.1 Личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно.

1.2.2 Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели или цели със сходен характер и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

1.2.3 Личните данни, които се събират и обработват при управлението на човешките ресурси, са съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.

1.2.4. Личните данни са точни и при необходимост се актуализират.

1.2.5 Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или несъответстват на целите, за които се обработват.

1.2.6 Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват.

1.3. Служителите, които обработват лични данни преминават първоначално и периодични обучения за поверителност и се запознават с приложимото законодателство.

1.4. Всички лични данни и друга информация, чрез която физическото лице може да бъде идентифицирано, се събират и обработват, само ако се изисква и до степента, необходима за изпълнение на служебните задължения на Служителя, при условие че тези дейности се извършват в рамките на правомощията, предоставени на Служителя и в съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни.

ЧАСТ 2: ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Изброените по-долу дефиниции имат следното значение:

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

„Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използване на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-спе-циално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентифи-катор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Обработване” – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване или унищожаване;

ЧАСТ 3: ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Субектите на лични данни имат следните права относно техните лични данни:

 1. Право на достъп;
 2. Право на коригиране;
 3. Право на преносимост на данните;
 4. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
 5. Право да се иска ограничаване на обработването;
 6. Право на възражение срещу обработването на лични данни;
 7. Право на субекта на лични данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Право на достъп

2.1.При поискване Лев Инс предоставя на субект на лични данни следната информация:

2.1.1 потвърждение дали Лев Инс обработва лични данни на лицето или не;

2.1.2 копие от личните данни на лицето, които се обработват от Лев Инс, в случай, че това не накърнява чужди права и законни интереси и

2.1.3 обяснение относно обработваните данни.

2.2. Обяснението по чл. 2.1.3 включва следната информация относно обработваните от Лев Инс лични данни:

2.2.1 целите на обработването;

2.2.2 съответните категории лични данни;

2.2.3 получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;

2.2.4 когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;

2.2.5 съществуването на право да се изиска коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;

2.2.6 правото на жалба до надзорен орган;

2.2.7 когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;

2.2.8 съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, и информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните;

2.2.9 когато личните данни се предават на трета държава или на международна организация, субектът на данните има право да бъде информиран относно подходящите гаранции във връзка с предаването.

2.3. Обяснението относно обработваните данни включва информацията, която Лев Инс предоставя на субектите на данни посредством уведомление за поверителност.

3.1. При искане от субекта на лични данни Лев Инс може да предостави копие от личните данни, които са в процес на обработване.

3.2. При предоставяне на копие от лични данни Лев Инс не може да разкрива следните категории данни:

3.2.1 лични данни на трети лица, освен ако същите не са изразили изричното си съгласие за това;

3.2.2 данни, които представляват търговска тайна, интелектуална собственост или конфиденциална информация;

3.2.3 друга информация, която е защитена съгласно приложимото законодателство.

3.3. Предоставянето на достъп на субекти на лични данни не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на трети лица или да доведе до нарушаване на нормативно задължение на Лев Инс.

4.1. Когато исканията за достъп са явно неоснователни или прекомерни, особено поради своята повторяемост, Лев Инс може да начисли разумна такса въз основа на административните разходи за предоставяне на информацията.

4.2. Лев Инс преценява за всеки отделен случай дали дадено искане е явно неоснователно или прекомерно.

4.3 В случай, че искането за достъп до лични данни е явно неоснователно, Лев Инс може да откаже достъп, като аргументира отказа си и информира субекта­ на данни за правото му да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни.

Право на коригиране

5.1. Субекти на данни могат да поискат личните им данни, обработвани от Лев Инс да бъдат коригирани, в случай че последните са неточни или непълни.

5.2. При удовлетворено искане за коригиране на лични данни, Лев Инс уведомява другите получатели, на които са били разкрити данните (например държавни органи, доставчици на услуги), така че те да могат да отразяват измененията.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

6.1. При поискване Лев Инс е длъжен да изтрие лични данни, ако е налице някое от следните основания:

6.1.1 личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

6.1.2 субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;

6.1.3 субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

6.1.4 субектът на данните възразява срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг.

6.1.5 личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

6.1.6 данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на Лев Инс;

6.1.7 личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

6.2 Лев Инс не е задължен да изтрие личните данни, доколкото обработването е необходимо:

Право на ограничаване на обработването

7.1. Субектът на данните има право да изиска ограничаване на обработването, когато е налице някое от следните основания:

7.1.1 точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

7.1.2 обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

7.1.3 администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

7.1.4 субектът на данните е възразил срещу обработването на основание легитимния интерес на Лев Инс и тече проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

7.2. Лев Инс може да обработва лични данни, чието обработване е ограничено, само за следните цели:

 1. за съхранение на данните
 2. със съгласието на субекта на данните;
 3. за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
 4. за защита на правата на друго физическо лице; или
 5. поради важни основания от обществен интерес.

7.3. Когато субект на данните е поискал ограничаване на обработването и е налице някое от основанията по чл. 7.1. по-горе, Лев Инс го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

Право на преносимост на данните

8.1. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Лев Инс, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

8.2. При поискване, тези данни могат да бъдат прехвърлени на друг администратор, посочен от субекта на лични данни, когато това е технически осъществимо.

8.3. Субектът на личните данни може да упражни правото на преносимост в следните случаи:

 1. обработването е основано на съгласието на субекта на личните данни;
 2. обработването е основано на договорно задължение;
 3. обработването се извършва по автоматизиран начин.

8.4. Правото на преносимост не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

Право на възражение

9.1. Субектът на данните има право да възрази срещу обработване на негови лични данни от Лев Инс, ако данните се обработват на едно от следните основания:

9.1.1 обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

9.1.2 обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси на Лев Инс или на трета страна;

9.1.3 обработването на данни включва профилиране.

9.2. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Право на възражение срещу лични данни за целите на директния маркетинг

10.1. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни за тази цел, включително по отношение на профилиране, свързано с директния маркетинг.

10.2. Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

Право на човешка намеса при автоматизирано вземане на решения

11.1. В случаите, когато Лев Инс взима автоматизирани индивидуални решения, включващи или изключващи профилиране, които пораждат правни последствия за физически лица или ги засягат в значителна степен по подобен начин, тези лица могат да поискат преразглеждане на решението с човешка намеса, както и да изразят гледната си точка.

11.2. Лев Инс предоставя на физическите лица-обект на автоматизирано вземане на решения, съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за лицето.

ЧАСТ 4: РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

12.1. Субектите на лични данни могат да упражнят правата съгласно тези Правила като подадат искане на упражняване на съответното право.

12.2. Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:

 1. По електронен път на следния имейл адрес ;
 2. На място в офис на Лев Инс;
 3. По пощата на адреса на Централно управление на Лев Инс: гр.София, бул. „Черни връх” 51Д.

12.3. Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа следната информация:

 1. Идентификация на лицето – име и ЕГН/номер на полица/клиентски номер;
 2. Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;
 3. Искане – описание на искането.

13.1 Лев Инс предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите, в срок от един месец от получаване на искането.

13.2. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. Лев Инс информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

13.3. Лев Инс не е задължен да отговори на искане в случай, че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.

13.4. Лев Инс може да поиска предоставяне на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.

13.5. Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.