Общи условия на национален конкурс за деца на тема „Аз вече знам как да се пазя в Интернет! А ти?”

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА

„Конкурс за  детска  рисунка/плакат  „Аз вече знам как да се пазя в Интернет! А ти?”, наричан по-нататък „Конкурсът“, е организиран от ЗК „Лев Инс“ АД, със седалище  и  адрес  на  управление:  гр.  София,  п.  к.  1700,  бул.”Симеоновско шосе” № 67А,  с  ЕИК: 121130788, наричано по-нататък „Организатор”.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.   Наградите   могат   да   се получават само на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА

Конкурсът се провежда в периода  от 15 март до 15 май 2023 година включително.

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите, които  могат да бъдат спечелени при участие в  Конкурса, са:

 

Наградените творби ще бъдат изложени в специална галерия във facebook.com/LevInsAd и сайта https://detetovinternet.bg/ от 20 април 2023 г.

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

а) да бъде предоставена сканирана или фотографирана творба, тип „плакат” във формат А4 или А3 („Творбата“), като няма ограничение за техниките, материалите и инструментите, които ще бъдат използвани.

б) в долния десен край на Творбата трябва да са означени с име и подпис на автора;

в) с помощта на родител или класен ръководител да бъде попълнен формуляр за участие, съдържащ име и фамилия на ученика, възраст, клас и училище, име и фамилия на родителя/класния ръководител, адрес и телефон за връзка. Този формуляр ще послужи и като предоставена декларация за съгласие за обработване на лични данни на Участника.

 

ЧАСТ 8. ОЦЕНЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

Победителите се избират на принципа най-харесвана творба във facebook.com/LevInsAd. Победителите ще бъдат информирани, че печелят награда, по  телефона от  служител  на Организатора.  Наградите  се предоставят  в централното управлиние на ЗК Лев Инс” АД на адрес гр. София, бул. Симеоновско шосе” 67 А или чрез куриер, до предоставения от Участника адрес.

 

ЧАСТ 9. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани и/или заменяни и не се заменят за паричната им равностойност.

 

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Конкурса по всяко време обявявайки това в съответствие с част 2 на настоящите официални правила, в случай че  констатира  злоупотреба,  нарушаване  на  правилата  както  и  при  възникване  на форсмажорни обстоятелства или при други обективни причини. В случай на злоупотреба,  недобросъвестно  поведение  или  нарушаване  на  официалните  правила от   участник,   организаторът   има   право   да   го   дисквалифицира.   В   случаите   на прекратяване на Конкурса   или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 11. СПОРОВЕ

Спорове между Организатора на Конкурса и Участници в него се решават доброволно  чрез  преговори.  При  невъзможност  за  постигане  на  съгласие,  спорът  се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

  1. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ
    • С участието в Конкурса участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

 

 

Предоставените  от  участниците  лични  данни  се  събират,  съхраняват,  обработват  и използват с цел:

 

 

 

 

 

При изпълнение на правилата за участие в Конкурса съгласно настоящите правила и съобразно    действащото    приложимо    българско    и    европейско    законодателство, личните   данни   на   участниците,   предоставени   на   Организатора,   могат   да   бъдат обработвани   и   включени   в   базата   данни   на:   (а)   Организатора,   (б)   трети   лица, действащи от името и под контрола на Организатора (напр. подизпълнители) и (в) на други   лица,   ако   е   предвидено   в   нормативен   акт.   Организаторът   има   право   да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.