ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА НА КАМПАНИЯТА

„ПАЗИ ДЕТЕТО В ИНТЕРНЕТ“

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА „Пази детето в Интернет“

ТОМБОЛАТА

Томболата „Пази детето в Интернет” представлява провеждане на томбола за всички регистрирани участници в сайта www.detetovinternet.bg .

 

I. НАЧАЛО НА ТОМБОЛАТА

Играта продължава от 20.12.2021 г. до 20.12.2022 г., 14:00 ч.
Играта ще бъде проведена съгласно настоящите Обши условия и правила за участие.

 

II. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

„Cyber 360” ЕООД, ЕИК 201811997, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1715, ж.к. Надежда 4, бл. 440, вх. А, ет. 1, ап. 1, Е-mail за контакт: office@cyber360.bg

 

III. УЧАСТНИЦИ

Участник в играта „Пази детето в Интернет” може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 г., което се е регистрирало и е заявило желание за участие в Играта на адрес www.detetovinternet.bg . Лица, които не са навършили 18 (осемнадесет) годишна възраст, недееспособни лица или лица с ограничена дееспособност, регистрирали се заедно със своите законни представители: родители/близки/настойници/попечители имат правото да участват в Играта чрез последните.

 

IV. НАГРАДИ

Наградите са определени от Cyber 360 ЕООД и представляват 30 бр. таблети, маркa, модел Prestigio Q mini.

 

V. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Играта се организира и провежда само за територията на Република България.

VI. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ТОМБОЛАТА

Платформата, на която се реализира играта е www.detetovinternet.bg .

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в томболата, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл. 2. Провеждането и участието в томболата се извършва в съответствие с настоящите общи условия и правилата, установени по-долу, за което не се изисква изрично съгласие от страна на Участника. Попълването на формата за участие в томболата и предоставянето на данни за контакт представлява форма на информирано съгласие. Вземането на участие в дадено събитие се приема за изрично съгласие с настоящите условия.

Чл. 3. Организаторът определя Правилата на томболата едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й.

Чл. 4. (1) Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

(2) Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на оповестяването им публично на страницата www.detetovinternet.bg .

Чл. 5. Правилата на томболата са задължителни за спазване и са еднакви за всички Участниции. Всеки участник има право да участва в Играта след като се регистрира за участие на интернет страницата www.detetovinternet.bg . С извършването на тези действия участниците декларират, че са съгласни да участват в томболата и че приемат настоящите правила за участие.

Чл. 6. За участие в томболата участникът следва да спазва ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ описани в този документ.

Чл. 7. Участието се извършва посредством следния механизъм

Всички лица, регистрирали се за участие в томболата на интернет сайта www.detetovinternet.bg , имат правото да участват за спечелването на една от НАГРАДИТЕ, посочени в настоящите условия и  раздавани на лотариен принцип на участниците. Едно лице има право да се регистрира за участие само веднъж.

Чл. 8. Ограничения за участие

Не може да бъде участник в томболата лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на томболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на томболата преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на томболата самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Чл. 9. (1) Участникът се индивидуализира в томболата посредством попълване на специална форма за участие, включваща име, фамилия, e-mail адрес и телефон за връзка на участника. В случай, че участникът не е попълнил някои от реквизитите във формата, то той губи право за участие в томболата. Участникът има право да се регистрира за участие само веднъж с телефонен номер и e-mail адрес.

(2) Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чието име е използвано от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

Чл. 10. Участието в томболата е безплатно и не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

Чл. 11.  Наградите се предоставят безвъзмездно от Организатора и неговите партньори.

Чл. 12. Спечелената награда се предава, ако спечелилият участник отговаря на изискванията и настоящите Общи условия.

Чл. 13. Обявяване на спечелилите:

  • Томболата ще бъде изтеглена на:

За 10 награди: 08.02.2022 г. от 14:00 ч. като печелившите ще бъдат изтеглени от комисия от представителите на организаторите;

За 10 награди: 15.04.2022 г. от 14:00 ч. като печелившите ще бъдат изтеглени от комисия от представителите на организаторите;

За 10 награди: 01.06.2022 г. от 14:00 ч. като печелившите ще бъдат изтеглени от комисия от представителите на организаторите.

Всички участници, спечелили награда от някое от тегленията, прекратяват участието си за следващи тегления автоматично. Всички участници, които не са изтеглени в първото и/или второто теглене, продължават автоматично участието си за следващо теглене.

  • Спечелилите НАГРАДИ от играта, ще бъдат обявявани в интернет сайта detetovinternet.bg .

Чл. 14. Един участник може да спечели само една награда.

Чл. 15. Известяване на участниците, спечелили награди:

Организаторът ще уведоми участниците по имейл или телефон до 3 дни от датата на теглене на печелившите от съответното теглене.

Чл. 16. Идентификацията на спечелилите става с показване на личен документ.

Участникът може да получи наградата си в срок до 30.06.2022 г. срещу подпис в офис на организатора, находящ се в гр. София, бул. „Черни връх“ 51Д.

Чл. 17. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници без предупреждение, при съмнение за нарушение на правилата.

Чл. 18. Оспорването на резултатите от томболата, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

Чл. 19. Замяна на наградите срещу пари или други ползи не се извършва.

Чл. 20. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка с наградите.

Чл. 21. С участието си в томболата, участниците дават съгласието си,  в случай, че спечелят награда, техните имена и снимки да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал за маркетингови цели на Организатора без заплащане на хонорар. Спечелилите тези награди се съгласяват с горното.

Чл. 22. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда. Обявяването на участниците-победители (спечелили награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителското име или други обявени публично от участника данни. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на томболата, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използва, съгласно действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известните, включително от Facebook и други социални мрежи.

Чл. 23. Съдебен спор

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на томболата и участниците в нея ще се решава извънсъдебно и посредством способите на медиация или в случай, че това не е възможно – от компетентните български съдилища.

Чл. 24. С участието си в томболата, участниците се съгласяват да се съобразяват и спазват Общите положения и Общите правила от този документ.

Чл. 25. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена, въведени в регистрационната форма за участие в томболата; дефектно или неуспешно предаване на данни; неправилно попълване на талона за участие; други форсмажорни обстоятелства.

Чл. 26. Настоящите Правила влизат в сила от момента на оповестяването им на страницата www.detetovinternet.bg и действат през целия период на провеждане на томболата.

НАГРАДИ

30 броя таблети, марка Prestigio, модел Q Mini.

16.12.2021 г.

Моля, обърнете внимание, че Вашите данни могат да бъдат употребявани за статистически анализ и маркетинг активности на Лев Инс.